Семейни конфликти

Вътрешнонаселено насилие, маус-лечение срещу мюлхер и филхос

Можем да дефинираме a вътрешносемейно насилие като violência, че ocorre вътре в семейството, което включва, наред с другото, виоласао, физическо,...